Copyright 2018 - Custom text here

A könyvtár szolgáltatásai

 • kölcsönzés
 • könyvtárközi kölcsönzés
 • fénymásolás, nyomtatás, szkennelés
 • számítógép használat
 • helyben olvasás biztosítása
 • szakinformáció a gyűjtőkörnek megfelelően helyben vagy telefonon

 

Beiratkozás

A könyvtárba beiratkozhat minden 18. életévét betöltött személy, aki elfogadja a könyvtárhasználati szabályokat.

A beiratkozás személyesen, a személyi lap kitöltésével és aláírásával történik. Ehhez szükséges a diákigazolvány és/vagy a személyigazolvány. A tagságot a SZIE hallgatóinak minden félévben, másoknak évente meg kell újítani.

Kölcsönzés

A kölcsönzés feltétele a beiratkozás. A kölcsönzési idő lejárta után visszahozott könyvekre KÉSEDELMI DÍJAT számítunk fel, amelynek összege a 2 hétre szóló kölcsönzés esetében 50 Ft/nap/könyv. Rendkívüli kölcsönzés esetében a kikölcsönzött könyveket a könyvtár nyitásának idejére vagy legkésőbb a nyitás első órájáig vissza kell hozni, ellenkező esetben 500 Ft/nap/könyv késedelmi díjat számítunk fel. A kölcsönzési idő hosszabbítását személyesen lehet kérni a kölcsönzési határidő lejárta előtt, levelező hallgatók telefonon vagy e-mailben is kérhetik a dokumentumok kölcsönzési idejének hosszabbítását.

 • A kölcsönzés időtartama 2 hét. Kérésre meghosszabítható, ha a könyvre nincs előjegyzés.
 • Az olvasó köteles megóvni a dokumentumokat, az okozott kárt meg kell téríteni.
 • Az elveszett dokumentumot pótolni kell egy másikkal ill. ha nem lehet beszerezni, a jelenlegi ára szerint megtéríteni.
 • Nem kölcsönözhetőek:
  • a Kar jegyzetei, segédletei,
  • folyóiratok, napilapok,
  • magyar szabványok
  • olvasótermi kézikönyvtár kötetei
  • muzeális értékű könyvek
  • 1945 előtt kiadott könyvek, brosúrák
  • doktori disszertációk, TDK dolgozatok, szakdolgozatok

Fénymásolás

A Könyvtár állományának egységeiről a szerzői jog szabályait és az állományvédelmi szempontokat figyelembe véve másolási lehetőséget biztosít.

A szolgáltatás térítés ellenében vehető igénybe. Kérésre a másolatot a Könyvtár 1-10 oldal terjedelemben elkészíti.  Kérőlap a Kölcsönzőpultnál igényelhető. Maximum 2 órán belül a másolat átvehető, a fizetés helyben a Könyvtárhasználati díjak szerint történik.  A téritési díj befizetését a Könyvtár készpénzfizetési nyugtával igazolja.

Könyvtárhasználati díjak

 • A beiratkozás ingyenes a Szent István Egyetem hallgatói, oktatói, kutatói, munkatársai, nyugdíjasai, továbbá a könyvtári, muzeális intézményi és levéltári dolgozók részére.

 • Más felsőoktatási intézmény hallgatói számára (amennyiben érvényes diákigazolvánnyal rendelkeznek) a beiratkozási díj: 600 Ft/év.
 • Beiratkozási díj külsős látogatók számára: 1200 Ft/év.
 • A helyben használat bárki számára díjmentes.
 • Egyéb díjak:
  • Másolási díj:

    A/4-es oldal: 10 Ft/oldal
    A/3-as oldal: 20 Ft/oldal

  • Nyomtatás:

   A/4-es oldal: 10 Ft/oldal
   A/3-as oldal: 20 Ft/oldal

  • Szkennelés: 10 Ft/oldal

  • Olvasójegy pótlása: 100 Ft/alkalom
  • Előjegyzési díj: 100 Ft
  • Ruhatári szekrény kulcsának elvesztése: 1000 Ft.

Könyvtárközi kölcsönzés

A Könyvtár állományában nem található könyveket könyvtárközi kölcsönzéssel megkéri más könyvtáraktól az olvasók részére.

Könyvtárközi kölcsönzés iránti kérelmet csak írásban fogad el a Könyvtár, és a felmerülő költségek - másolatszolgáltatási díj, postaköltség - az olvasót terhelik.

Számítógép-használat

A Könyvtárban található terminálokon számítógépes katalógust (OPAC), Internetet és különböző adatbázisokat használhatnak a beiratkozott olvasók.
A számítógépeket a SZIE YMÉK oktatói, hallgatói és dolgozói ingyenesen használhatják, amennyiben érvényes olvasójeggyel rendelkeznek.

Helyben olvasás

A Könyvtár szabadpolcos elrendezésű, olvasóterem biztosított, így az összes könyv, jegyzet, segédlet, szabvány és folyóirat korlátozás nélkül megtekinthető.

Szakinformáció

Könyvtári tájékoztató szolgálat:
Tel.: (36-1) 883-7877
E-mail

Tájékoztatás a könyvtár állományáról hagyományos és elektronikus módon történik.