Copyright 2019 - Custom text here

Informatika és CAD tanfolyamok

  • Pálóczi Tibor tanfolyama
  • Boda Szabolcs: Cinema 4D látványtervezés
  • Ilja Koroljov: Látványtervezés 
  • Kapitány András: 3ds Max tanfolyam
  • Képszerkesztés
  • Cabri 3D modellezés

Ybl Alapoktatásért Alapítvány tanfolyamai:  http://alapoktatasert.alapitvany.ymmf.hu/?q=hu/node/52

Hidraulika és közmű laboratórium

A laboratórium megfelelően felszerelt laboratóriumi mérőeszköz-állománnyal áll rendelkezésre az alap és gyakorlati tananyag elsajátítására.

A magyar gazdaságban jelenleg kiemelt szerep jut a környezetvédelemnek, és ezen belül a szennyvízcsatornázás, csapadékvíz-elvezetés és a szennyvíz-tisztítás kérdésének.

Külön kiemelendő az elmúlt évek csapadékvíz-elvezetés problémái, melynek megoldásában döntő szerephez juthat a csatornák, kisvízfolyások vízhozamának konkrét mérése, meghatározása. A jövő nagy problémája hazánkban a csapadékvíz-elevezetés és tározás kérdésének Európa szintű városias megoldása.

Ezért fontosnak tartjuk az oktatás színvonalának emelése érdekében a megkezdett laboratóriumi, mérőgyakorlati méréstechnika fejlesztését.

A jelenleg kialakított és működő hidraulikai és közműépítés laboratórium igen jól felszerelt alap-, és gyakorlati modellekkel került kiépítésre, mely a BME laboratóriumához hasonló modellekkel rendelkezik.

Modellek:

1. Rövid-hosszú csővezeték – oktatási alap modell

A vízellátó csővezetékek energia-és nyomásviszonyinak meghatározására szolgál. A Bernoulli egyenlet alap-modellének tekinthető. Az elméleti tananyag, a nyomásvonal és az energiavonal szemléletesen bemutatható értelmezhető. A modell a gyakorlatban leggyakrabban használt vízhozam-mérésre alkalmas berendezéssel, Venturi csővel és mérőperemmel került felszerelésre.

Mérete: 0,8 m x 4,5 m

2. Reynolds modell - oktatási alapmodell

Lamináris és turbulens áramlás bemutatására mérésére szolgáló modell.

Mérete: 0,8 m x 2,5 m

3. Üvegcsatorna - gravitációs áramlások mérésére szolgáló modell

Az üvegcsatorna állítható lejtéssel, mérő-szűkületekkel és mérőperem ellátott összetett oktatási modell.

Mérete: 0,8 m x 2,8 m

4. HAWLE közcsőhálózati modell – tűzcsapokkal, tolózárakkal, házi bekötéssel, - KM-PVC, KPE - cső-anyaggal felszerelt modell

Igazi gyakorlati modell. Ami a valóságban föld alatt nem látható az a laboratóriumban egy csővezetékekből, szerelvényekből összeállított valóságos csőmodell került kiépítésre, ahol a vízvezeték építés csőkötései tolózárai, tűzcsapjai láthatók.

Mérete: 2,0 m x 4,0 m

5. Venturi vízhozam-merő alapmodell

Mérete: 0,8 m x 1,0 m

6. Hidro-meteorológiai műszerek bemutató területe.

Laboratóriumi eszközeink egy része kutatási feladatok ellátására is alkalmas.

 

A laborban telepített szoftverek alkalmasak az Egyetemen oktatott számítógépigényes tárgyakban elõforduló építészeti, mechanikai, matematikai,talajmechanikai, és térinformatikai feladatok ellátására.

Kamarai jogosultságok

 
Dima András
mérnök tanár
 
TE-T Te|epúlésrendezésienergia.kózműtervezés
TH.T Te|epiilés[endezésihírkóz|ésitervezó
Tv.T Te|eDülésrendezési Vízi közmŰ tervező
vz-T Vízimérnöki tervezö
W-V-l |vó- és ipari víze||átás szakértő
W.V.3'szennyvízelvezetésszakértó
W.V.4 Nem szennyvÍze|Vezetési cé|ú csatornázás szakért 
 
Dr. Dombay Gábor PhD
főiskolai tanár
 
vízimérnöki szakértő (Vz-Sz) és tervező (Vz-T) 01-13057 
 
 
Dr. Macsinka Klára PhD
egyetemi docens
 
KÉ-T Közlekedési építőmérnöki tervező
K1d-1 Településrendezési közlekedési tervező

Infrastuktúra szakcsoport

Az Építőmérnöki Intézet Infrastruktúra Szakcsoportjának feladata a közlekedési és közmű-infrastruktúra tervezésével, építésével, fenntartásával kapcsolatos ismeretek átadása az építőmérnök és építészmérnök hallgatók számára.

Minden építőmérnök számára kötelező alaptárgyainkon kívül (pl. Hidrológia, Hidraulika, Vízi és energiaközművek, Útépítés, Vasútépítés) települési infrastruktúra szakirányos hallgatóink számos egyéb szakmai tárgyat hallgatnak (Városi közlekedés, Közlekedési és Közmű-üzemtan, stb.)

Hallgatóink rendszeres résztvevői a Tudományos Diákköri Konferenciáknak, gyakran országos eredményeket is elérve. Számos szakdolgozat kiváló minőségét mutatják a különböző diplomaterv-pályázatokon elért helyezések, mind közlekedésépítés, mind közműépítés témakörökből.

Mivel az infrastrukturális hálózatok (utak, vasutak, közművezetékek, vízelvezetési rendszerek) folyamatos fejlesztésre és üzemeltetésre szorulnak, végzett hallgatóink többsége gyorsan talál munkát, gyakran a diploma megszerzése előtt.

A szakcsoport tanárai oktatási tevékenységük mellett rendszeresen dolgoznak a szakmában és részt vesznek a szakmai szervezetek tevékenységében is.
Így biztosítható, hogy hallgatóink számára korszerű és gyakorlati tudást adjunk át.

A tantermi oktatáson kívül rendszeres laborgyakorlatok és mérőtáborok segítik tárgyaink gyakorlati szemléletű oktatását.

Kamarai jogosultságok

Prof. dr. Telekes Gábor 
PhD, CSc, Eur. Ing, főiskolai tanár
 
Mérnöki jogosultságok:
Geotechnikai Vezető Szakértői Engedély (É-GT-V)
(Budapesti és Pest megyei Mérnöki Kamara)
Tartószerkezeti Vezető Szakértői Engedély (É-T-V)
(Budapesti és Pest megyei Mérnöki Kamara)
Geotechnikai Szakértő (GT-Sz)
(Budapesti és Pest megyei Mérnöki Kamara)
Tartószerkezeti Szakértői Engedély (T-Sz)
(Budapesti és Pest megyei Mérnöki Kamara)
Hulladékgazdálkodás Környezetvédelmi Szakértő (SZKV-hu)
(Budapesti és Pest megyei Mérnöki Kamara)
Zaj- és Rezgésvédelem Szakértő (SZKV-zr)
(Budapesti és Pest megyei Mérnöki Kamara)
Vezető tervezői címmel rendelkező Geotechnikai Tervező (GT-T-Tell) 
Tervellenőrzésre kiterjesztéssel
(Budapesti és Pest megyei Mérnöki Kamara)
Vezető tervezői címmel rendelkező Tartószerkezeti Tervező (T-T-Tell) 
Tervellenőrzésre kiterjesztéssel
(Budapesti és Pest megyei Mérnöki Kamara)
Mélyépítési Szakági Tervező (SZ-M)
(Budapesti és Pest megyei Mérnöki Kamara)
Közlekedési építmények építése korlátozás nélkül,
felelős műszaki vezető (MV-KÉ/A)
(Budapesti és Pest megyei Mérnöki Kamara) Építmények építési munkái korlátozás nélkül,
felelős műszaki vezető (MV-ÉP/A)
(Budapesti és Pest megyei Mérnöki Kamara)
Mélyépítés és mélyépítési műtárgy műszaki ellenőr (ME-M-I.)
(Budapesti és Pest megyei Mérnöki Kamara) Magasépítési műszaki ellenőr (ME-É-I.)
(Budapesti és Pest megyei Mérnöki Kamara) 
 
Környezetvédelmi Szakértői Engedély
(Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 2006)
K-V Veszélyes hulladékok káros hatásai elleni védelem
K-K Környezeti zaj- és rezgésvédelem
Környezetvédelmi Felülvizsgálat Végzésére Jogosító Engedély,
(Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 2006)
K-F-V Hulladékok káros hatásai elleni védelem
K-F-K Környezeti zaj- és rezgésvédelem
K-F-J Felszín alatti víz- és talajvédelem 
 
 
Keszeyné Dr. Say Emma PhD
egyetemi docens
 
GT-Sz Geotechnikai szakértő
GT-T Geotechnikai tervező
 
Kecskés Gábor
főiskolai tanársegéd, laborvezető
 
Tervezői jogosultság:
GT-1 Geotechnikai vezető tervező
KÉ-T Közlekedési építőmérnöki tervezés
VZ-T Vízimérnöki tervezés
 
Szakértői jogosultság:
É-GT-V Geotechnikai szakértés (vezető szakértő)
VZ-Sz Vízimérnöki szakértés
GD-Sz Geodéziai szakértés
W-V-4 Nem szennyvízelvezetési célú csatornázás szakértés
W-V-5 Szennyvíztisztítási szakértés
W-K4-2 Útépítési-talajmechanikai és víztelenítési szakterület szakértése 
 
Környezetvédelmi jogosultság:
Veszélyes hulladékok káros hatásai elleni védelem szakterületen
Környezetvédelmi felülvizsgálat végzése jogosító területen:
K-F-Z Felszíni vízminősgévédelem
K-F-J Felszín alatti víz és talajvédelem
K-F-V Hulladékok káros hatásai elleni védelem szakterületekre

Alkategóriák